Przewiń w górę

Warunki kupna

 

1. Zamówienie i potwierdzenie zlecenia
Ważne są wyłącznie zamówienia złożone pisemnie. Zamówienia złożone ustnie oraz wszelkiego rodzaju uzgodnienia dodatkowe, a także późniejsze zmiany są wiążące wyłącznie wówczas, jeżeli zostały pisemnie potwierdzone przez firmę Brillux.

Odchylenia i dodatkowe informacje w potwierdzeniu zlecenia przez Dostawcę, w szczególności załączone warunki sprzedaży i dostawy, nie są dla firmy Brillux wiążące. Również przyjęcie dostawy lub zapłaty przez firmę Brillux nie stanowi akceptacji warunków Dostawcy. Firma Brillux postrzega realizację złożonego przez Dostawcę zamówienia jako potwierdzenie przyjęcia warunków kupna firmy Brillux w późniejszym terminie, nawet jeżeli Dostawca wcześniej je odrzucił lub przedstawił inne warunki w potwierdzeniu zlecenia. Nie dotyczy to wyłącznie przypadków, w których firma Brillux wyda wyraźne pisemne potwierdzenie innych warunków kupna.

2. Ceny
Wszystkie ceny wyszczególnione w zamówieniu to ceny stałe i o ile nie zostały poczynione inne ustalenia, są podawane w euro.

Wykluczają one wszelkiego rodzaju dodatkowe roszczenia, np. w wyniku podwyżki wynagrodzeń lub cen surowców itp. i obowiązują dla dostaw franco miejsce odbioru włącznie z opakowaniem. Jeżeli firma Brillux przejmuje koszty wysyłki i opakowania, Dostawca zapewnia, o ile nie zostały ustalone inne warunki, najkorzystniejszy cenowo transport; powyższe nie narusza miejsca wykonania umowy; koszty inkasa ponosi Dostawca.

Ceny należy podawać wyłącznie w centralnym dziale zakupów w Münster.

3. Płatność
O ile dokumentacja zamówienia nie zawiera innych informacji, płatność odbywa się wybraną przez firmę Brillux metodą. W przypadku płatności w ciągu 14 dni od otrzymania faktury firma Brillux ma prawo do potrącenia 3% rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty.

Firma Brillux otrzymuje od Dostawcy na żądanie odpowiednie poręczenie bankowe na zaliczki na czas do całkowitego wypełnienia obowiązku dostawy lub świadczenia usługi przez Dostawcę.

4. Dostawa większych lub mniejszych ilości
Ilość dostarczonych materiałów musi z zasady odpowiadać ilości zamówienia. Wyjątek stanowią dostawy silosów i cystern oraz produktów, w ramach których nie jest możliwe dotrzymanie ustalonej ilości ze względów technicznych.

W takich przypadkach zezwala się na tolerancje plus/minus 5%. W przypadku dostaw mniejszych ilości poniżej granicy tolerancji firma Brillux ma prawo zażądać dostarczenia brakującej ilości w cenie zlecenia głównego. Warunek ten nie dotyczy praw firmy Brillux wynikające z §§ 280 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

Różnice w masie: patrz punkt 9 Warunki wykonania – surowce.

5. Terminy dostawy/dostawy częściowe
Terminy dostawy są z reguły stałe i należy ich przestrzegać. Terminy dostaw są liczone od dnia złożenia zamówienia. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy firma Brillux ma prawo, według własnego uznania, zażądać odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniami lub odstąpić od umowy. Wyraźnie zastrzega się możliwość ustawowo przysługujących roszczeń w przypadku zwłoki. W razie przekroczenia terminu dostawy Dostawca zobowiązuje się do uiszczenia niezależnej od zadłużenia kary umownej o wysokości 5% ceny łącznej kwoty zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień od upływu terminu.

Dostawca z zasady nie ma prawa do realizacji dostaw częściowych. Przyjęcie niechcianej dostawy częściowej nie narusza prawa firmy Brillux do całościowej dostawy, nawet jeżeli nie zostanie ono wyraźnie zastrzeżone przy przyjęciu dostawy.

eżeli Dostawca nie ma możliwości dotrzymania terminu dostawy, ma obowiązek bezzwłocznie poinformować firmę Brillux o przyczynie opóźnień i czasie ich trwania.

6. Fakturowanie
Faktury należy przesyłać do firmy Brillux w jednym egzemplarzu w oddzielnej przesyłce pocztowej. Faktury nie wolno dołączać do dostawy, a ich oznakowanie musi odpowiadać kolejności zamówień. Na całość jednego zamówienia należy wystawić jedną fakturę – z podaniem numeru dostawcy, numeru zamówienia oraz numerów artykułów. W przypadku rozliczania usług według rozmiarów lub nakładu pracy, do faktury należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane do przeprowadzenia przepisowej kontroli (potwierdzone przez nas listy wymiarów lub karty godzin pracowniczych). Faktury za dostawy częściowe muszą być odpowiednio oznakowane. Faktury bez podania numeru dostawcy, numeru zamówienia oraz numerów artykułów nie mogą zostać przetworzone.

7. Informacja o wysyłce
Informacje o wysyłce należy przesyłać do firmy Brillux najpóźniej w dniu wysyłki w trzech egzemplarzach z podaniem numeru zamówienia, numeru artykułów oraz daty zamówienia. Do wysyłki towaru należy dołączyć duplikat listu przewozowego. W informacjach wysyłki lub na dowodzie dostawy należy również podać kwoty not uznaniowych za materiał opakowania. Numer artykułu powinien w miarę możliwości być również umieszczony na opakowaniach.

8. Godziny przyjęć dostaw towarów
8.1 Materiały dla zakładów produkcyjnych w Münster*, Unna**, Herford, Malsch:
furgony: poniedziałek – czwartek: 07:00 – 14:00 / piątek: 07:00 - 11:00
Pojazdy silosy/cysterny: poniedziałek – czwartek: 07:00 – 13:30 / piątek: 07:00 – 10:30
*Zakład w Münster: dostawa ładunków drobnicowych wyłącznie na europaletach 1a lub paletach CP1.
Palety jednorazowe niedozwolone.
**Zakład w Unna: w piątki pojazdy silosy/cysterny nie są przyjmowane.
8.2 Artykuły handlowe dla magazynu centralnego w Münster: poniedziałek – piątek: 08:00 – 14:00
8.3 Zamawiający rezygnujący z ubezpieczenia podczas transportu
8.4 Wymiana palet: Z zasady europalety są wymieniane podczas dostawy 1:1. Późniejsze rozliczenie wierzytelności nie jest możliwe. W przypadku dostawy na paletach jednorazowych firma Brillux zastrzega sobie prawo do naliczenia Dostawcy ewentualnych kosztów ich utylizacji.

9. Warunki wykonania – surowce
W przypadku dostaw do zakładów firmy Brillux w silosach i cysternach rozliczane są masy określone na naszych skalibrowanych wagach pojazdowych. Różnice mas w wysokości powyżej 0,4% są potrącane w pełnej wysokości od kwoty faktury.

Dostawca gwarantuje homogeniczność dostarczonej partii towaru zgodnie z wytycznymi, podanymi normami lub wymogami odnośnie jakości. W celu ujednolicenia produkcji firmy Brillux oraz ograniczenia prac kontrolnych każda dostawa musi składać się wyłącznie z materiałów z jednej partii, w przeciwnym razie firma Brillux zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

Numer partii musi być podany na dokumencie dostawy.

W razie jakichkolwiek zmian w nabywanych przez firmę Brillux surowcach należy bezzwłocznie przesłać powiadomienie zawierające informacje o rodzaju zmian wraz z najnowszymi kartami charakterystyki zgodnie z przepisami DIN. Powyższe obowiązuje również w odniesieniu do zmian ustawowych przepisów dotyczących klas zagrożenia wodnego, oznakowania, przepisów dotyczących niebezpiecznych materiałów roboczych, postanowień dotyczących płynów palnych oraz ustawy dotyczącej usuwania ścieków. Firma Brillux musi zatwierdzić zmiany przed dokonaniem dostawy.

Wykorzystywane pojazdy typu silos i cysterny powinny być odpowiednio wyposażone techniczne – muszą posiadać hydraulikę przechyłową, automatyczne urządzenie uderzające, tkaninę filtracyjną i wysięgnik hydrauliczny. Firma Brillux nie udostępnia preparatów do czyszczenia silosów i cystern. Czyszczenia nie wolno przeprowadzać na terenie firmy Brillux. Cysterny przewożące rozpuszczalniki muszą być wyposażone w system odsysania oparów oraz przewód uziemienia i można je rozładowywać wyłącznie z wykorzystaniem tych pomocy technicznych. Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat analizy dostarczonej partii lub dostawy (zgodnie z EN 102043, 1b). Jeżeli firma Brillux stwierdzi różnice w porównaniu z ustalonymi specyfikacjami, ma prawo do odmowy przyjęcia dostawy. Możliwe dochodzenie zadośćuczynienia przejmuje Dostawca.

10. Warunki wykonania – technika
Jeżeli do wykonania zamówień oprócz dostarczonych przez firmę Brillux rysunków i danych potrzebne są rysunki warsztatowe lub rysunki wykonania, Dostawca jest odpowiedzialny za ich wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia. Rysunki te należy przekazać firmie Brillux do kontroli wymiarów i zatwierdzenia. O ile zawarto innych wyraźnych ustaleń, w ramach wszystkich dostaw i usług należy przestrzegać niemieckich norm, przepisów, VDE oraz VDI, a także przepisów bezpieczeństwa wydawanych przez niemieckie instytucje i zrzeszenia zawodowe. W przypadku przedmiotów objętych obowiązkiem odbioru (kocioł, pojemnik pod ciśnieniem itp.) Dostawca ma obowiązek zapewnić terminowy odbiór przedmiotu przez instytut badawczy TüV lub inną instytucję odpowiedzialną za odbiór, a następnie przesłać firmie Brillux przepisowe certyfikaty. Firma Brillux zastrzega sobie prawo do kontroli przedmiotów dostawy podczas produkcji i/lub przed wysyłką.

Tego rodzaju kontrola nie jest jednak równorzędna z odbiorem przedmiotu dostawy i nie narusza obowiązku gwarancyjnego Dostawcy zgodnie z punktem 12.

11. Warunki wykonania – druk
Wszystkie filmy i montaże są własnością firmy Brillux GmbH & Co. KG i muszą na żądanie zostać bezpłatnie zwrócone firmie w należytym stanie.

12. Gwarancja i odpowiedzialność
Dostawca gwarantuje zgodnie z § 434 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) nienaganny stan i zdatność swojej dostawy zgodnie ze zwykłym celem przeznaczenia określonym w dokumencie zamówienia. Dodatkowo gwarantuje on, że dostarczony towar utrzyma swoje ustalone w umowie właściwości przez ustalony w umowie czas. Okresy rękojmi i gwarancji rozpoczynają się wraz z pierwszym wykorzystaniem przedmiotu dostawy, najpóźniej przy odbiorze usługi. Przedmioty dostawy muszą w momencie dostawy, nawet jeżeli nie zostało to wyraźnie ustalone, posiadać wszystkie cechy, elementy i wyposażenie zgodne z najnowszym stanem techniki. Ciężar dowodu odpowiedniego stanu przedmiotu dostawy spoczywa na Dostawcy.

Firma Brillux nie jest zobowiązana do zastrzegania praw gwarancyjnych przy odbiorze usługi. W odróżnieniu od §§ 377, 378 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) wady podlegające usunięciu uznaje się za zgłoszone terminowo: w przypadku oczywistych wad – w ciągu dwóch tygodni po dostarczeniu towaru, w przypadku innych wad – w ciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia.

Za wady, odstępstwa od gwarancji jakości i przydatności do użycia lub niedotrzymania zagwarantowanych
danych, a także w za wszelkiego rodzaju szkody w wyniku niedostatecznego opakowania odpowiada Dostawca.

13. Patenty, prawa autorskie i prawa do znaków handlowych
Dostawca odpowiada za wszelkiego rodzaju szkody wynikające dla firmy Brillux z naruszenia praw osób trzecich poprzez użytkowanie lub sprzedaż przedmiotu dostawy lub usługi. Ponadto zwalnia on firmę Brillux oraz jej odbiorców ze wszystkich roszczeń stawianych przez osoby trzecie.

14. Zachowanie poufności
Dostawca jest zobowiązany do zachowania poufności co do warunków zamówienia oraz wszystkich udostępnionych przez firmę Brillux w tym celu informacji i dokumentów (również tych, które opracuje dla firmy Brillux zgodnie z jej instrukcjami), a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wszystkie dokumenty należy bezzwłocznie odesłać do firmy Brillux po zakończeniu realizacji zlecenia. Bez uzyskania wyraźnej zgody firmy Brillux Dostawca nie ma prawa wskazywać w materiałach reklamowych itp. na relacje handlowe z firmą Brillux. Sprzęt, który został wyprodukowany na zlecenie firmy Brillux może być wykorzystywany na targach handlowych wyłącznie po otrzymaniu od firmy Brillux pisemnej zgody.

15. Ochrona klienta
Dostawca gwarantuje firmie Brillux ochronę klienta względem Zamawiającego na okres pięciu lat od daty zamówienia
. Dostawca ma obowiązek przekazywać firmie Brillux bezpośrednie zapytania od klienta.

16. Nieprzewidziane zdarzenia
Jeżeli firma Brillux nie może wykorzystać dostawy lub usługi, ma prawo odstąpić od umowy.

17. Cesja wierzytelności/zastrzeżenie własności
Roszczenia Dostawcy wobec firmy Brillux mogą zostać przeniesione na osoby trzecie wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody od firmy Brillux. Firma Brillux ma prawo do wykorzystania lub odsprzedaży przedmiotów dostawy objętych prawem własności Dostawcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia lub informowania Dostawcy

18. Właściwość sądu, miejsce wykonania umowy
Wyłączną właściwością sądu oraz miejscem wykonania umowy jest Münster, Westfalia, Niemcy. Prawem właściwym jest prawo Federalnej Republiki Niemiec.

19. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli jakiekolwiek z powyższych postanowień będzie lub stanie się nieskuteczne, nie naruszy to skuteczności pozostałych regulacji. W miejsce nieważnego postanowienia ustanawiane jest nowe postanowienie, którego treść jest pod względem gospodarczym najbardziej zbliżona do nieważnego postanowienia.