Przewiń w górę

Ogólne Warunki Handlowe

Warunki dostawy i płatności

Ogólne Warunki Handlowe Warunki dostawy i płatności

1. Zakres obowiązywania


1.1. Niniejsze warunki dostawy i płatności mają zastosowanie do wszystkich dostaw i usług firmy Brillux świadczonych kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą.
1.2. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych zawieranych z Zamawiającym w przyszłości, o ile zostały one wręczone Zamawiającemu przez firmę Brillux, a Zamawiający je zaakceptował. Odbiegające warunki handlowe Zamawiającego są dla firmy Brillux niewiążące, o ile nie zostaną one wyraźnie zatwierdzone przez firmę Brillux w formie pisemnej. Nie stają się one częścią umowy poprzez milczenie lub realizację dostawy.


2. Oferta i zawarcie umowy

2.1. Oferty firmy Brillux są wiążące po ich dostarczeniu w formie pisemnej i bez zastrzeżeń. Treści zamówień są wiążące po otrzymaniu od firmy Brillux pisemnego potwierdzenia lub realizacji dostawy towaru.
2.2. W przypadku zamówień na zawołanie firma Brillux ma obowiązek magazynować towar wyłącznie, jeżeli się do tego zobowiąże. Terminy dostaw na zawołanie muszą być stosowne. W przypadku zatwierdzenia zamówień na zawołanie przez firmę Brillux zawarte w nich ilości materiału muszą zostać odebrane najpóźniej w ciągu jednego roku od zawarcia umowy. W przeciwnym razie firma Brillux ma prawo, po wezwaniu Zamawiającego do odbioru towaru w stosownym terminie, odstąpić od umowy i zażądać ustalonej zapłaty po potrąceniu zaoszczędzonych wydatków.

3. Ceny, płatności, potrącenia

3.1. O ile nie zostaną ustalone odrębne warunki, obowiązują ceny EXW, nieobejmujące załadunku, opakowania i rozładunku, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT.
3.2. O ile nie zawarto porozumienia cenowego, towar jest rozliczany w cenie obowiązującej w dniu dostawy.
3.3. Płatność należy uiścić najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku dokonania płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przyznawany jest 1% rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty. Prawo do odliczenia rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty nie obowiązuje, jeżeli w momencie zapłaty danej faktury Zamawiający nie dokonał zapłaty wcześniejszych faktur.
3.4. Firma Brillux przyjmuje weksle jako sposób płatności wyłącznie na podstawie wyraźnej umowy. Noty uznaniowe na weksle lub czeki obowiązują zawsze pod warunkiem ich wpłynięcia i bez uszczerbku dla wcześniejszego terminu płatności w przypadku opóźnień ze strony kupującej. Stanowią one zapłatę o wartości z dnia, w którym firma Brillux będzie dysponować ich ekwiwalentem.
3.5. Jeżeli po zawarciu umowy Zamawiający będzie miał trudności ze zrealizowaniem płatności, spóźni się z płatnością lub będą przeciwko niemu prowadzone procesy czekowe lub wekslowe, firma Brillux ma prawo realizować kolejne dostawy towaru wyłącznie pod warunkiem płatności z góry oraz zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich pozostałych otwartych należności. W takich przypadkach firma Brillux ma prawo zwrócić przyjęte w ramach płatności weksle i zażądać zapłaty należności w gotówce lub innej formy zabezpieczenia.
3.6. Wyklucza się potrącanie z roszczeń wzajemnych, o ile nie są one niepodważalne lub prawomocne. Prawo wstrzymania płatności lub potrącenia ich z roszczeń wzajemnych przysługuje Zamawiającemu jedynie wówczas, jeżeli roszczenia wzajemne są niepodważalne lub prawomocne.

4. Terminy, dostawy częściowe, wersje specjalne, zwrot towaru

4.1. Ustalone przez Zamawiającego terminy oraz terminy dostaw są wiążące jedynie w przypadku, jeżeli zostały one mu zaoferowane przez firmę Brillux lub jeżeli firma Brillux udzieliła na nie pisemnej zgody. Dotyczy to również terminów dostaw na zawołanie. Dotrzymywanie terminów zakłada terminowe wypełnienie przez Zamawiającego obowiązków współdziałania, w przeciwnym razie terminy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.
4.2. Dotrzymywanie terminów jest zależne od odpowiedniej i terminowej dostawy towarów przez poddostawców, o ile firma Brillux jest w stanie wykazać zawarcie odpowiedniej transakcji zastępczej. W razie uzgodnienia odbioru towaru lub jeżeli jest on wymagany ustawowo, decydujący jest termin odbioru, posiłkowo powiadomienie o gotowości do odbioru, o ile Zamawiający bezprawnie odmówi odbioru.
4.3. Jeżeli wysyłka lub odbiór przedmiotu dostawy opóźni się z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po upływie miesiąca od powiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru towaru Zamawiającemu zostaną naliczone koszty związane z opóźnieniem.
4.4. Jeżeli termin dostawy nie zostanie dotrzymany ze względu na działanie siły wyższej, strajków pracowniczych lub innych wydarzeń, na które firma Brillux nie ma wpływu, termin dostawy odpowiednio się wydłuża. Firma Brillux bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o początku i zakończeniu tego rodzaju wydarzeń.
4.5. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli firma Brillux nie może zrealizować świadczenia w całości przed przejściem ryzyka na Zleceniodawcę. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli w ramach zamówienia nie będzie możliwa realizacja części dostawy i odrzucenie dostawy częściowej przez Zamawiającego będzie uzasadnione. W przeciwnym razie Zamawiający ma obowiązek uiścić uzgodnioną w ramach umowy płatność za dostawę częściową. To samo dotyczy niemożności wykonania dostawy przez firmę Brillux. W pozostałych przypadkach obowiązuje punkt 8.3. Jeżeli brak możliwości lub niemożność wykonania dostawy przypadnie na zwłokę w odbiorze lub jeżeli Zamawiający jest za nie odpowiedzialny całkowicie lub w większym zakresie, Zamawiający jest zobowiązany do wykonania świadczenia wzajemnego.
4.6. Jeżeli firma Brillux dopuści się zwłoki, która spowoduje szkody po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zażądać ryczałtowego odszkodowania za opóźnienia. Wynosi ono za każdy pełny tydzień zwłoki 0,5% całkowitej wartości, przy czym najwyżej 5% wartości tej części całej dostawy, która ze względu na opóźnienie nie może zostać wykorzystana w terminie lub w sposób opisany w umowie. Jeżeli w przypadku zwłoki Zamawiający przyzna firmie Brillux – z uwzględnieniem ustawowych wyjątków – stosowny termin świadczenia, ale termin ten nie zostanie dotrzymany, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi. Dalsze roszczenia w związku ze zwłoką w dostawie wynikają wyłącznie z regulacji zawartych w punkcie 8.3 niniejszych warunków.
4.7. Firma Brillux ma prawo do realizacji dostaw częściowych, jeżeli są one dostosowane do możliwości Zamawiającego.
4.8. W razie zamówień specjalnych firma Brillux ma prawo do dostarczenia towaru w ilości mniejszej lub większej o 10% od ilości zamówionego towaru, o ile jest to zgodne z możliwościami Zamawiającego.
4.9. W przypadku zwrotu towaru przez Zamawiającego od ceny umownej potrącane jest 10%. W zależności od stanu towaru kwota potrącenia może być wyższa lub niższa. Wyjątek: wady fizyczne (patrz punkt 7. Prawa w przypadku wad).

5. Przejście ryzyka, odbiór, opóźnienie odbioru

5.1. Wysyłka odbywa się na rachunek i odpowiedzialność Zamawiającego. O ile do momentu powiadomienia o gotowości do wysyłki firma Brillux nie otrzyma konkretnych instrukcji związanych z wysyłką, firma Brillux podejmuje się optymalnej realizacji wysyłki i jej ubezpieczenia na koszt Zamawiającego, jeżeli transport odbywa się z wykorzystaniem samochodów ciężarowych należących do firmy Brillux.
5.2. Po powiadomieniu o gotowości do wysyłki i przed załadunkiem towaru w zakładzie firmy Brillux ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę, nawet w przypadku gdy ustalona została bezpłatna dostawa. Dotyczy to również przypadków, w których dostawa opóźnia się na życzenie Zamawiającego. W razie odbioru towaru przejście ryzyka odbywa się w momencie odbioru. Przejście ryzyka odbywa się bezzwłocznie w terminie odbioru, posiłkowo w momencie powiadomienia o gotowości do odbioru. Zamawiający nie ma prawa odmowy przyjęcia towaru, o ile nie zostaną stwierdzone znaczne wady. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się w wyniku wydarzeń, na które firma Brillux nie ma wpływu, przejście ryzyka na Zamawiającego ma miejsce w dniu ogłoszenia gotowości do odbioru towaru.
5.3. Jeżeli wysyłka lub odbiór towaru opóźni się w wyniku zdarzeń, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, firma Brillux ma prawo po upływie miesiąca od powiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru towaru, naliczać zleceniodawcy koszty magazynowania towaru w wysokości 0,5% kwoty faktury za każdy rozpoczęty miesiąc, jednakże najwyżej 5% kwoty faktury, o ile nie będzie można udowodnić wyższych kosztów magazynowania.

6. Zastrzeżenie własności

6.1. Towar dostarczany przez firmę Brillux pozostaje jej własnością do momentu uiszczenia wszystkich otwartych w momencie dostawy roszczeń płatniczych, niezależnie od ich podstaw prawnych. Obowiązuje to również w przypadku płatności za roszczenia objęte szczególnym nazewnictwem. W ramach bieżących rozliczeń zastrzeżona własność pozostaje zabezpieczeniem salda stanowiącego należność na rzecz firmy Brillux.
6.2. Zastrzeżenie własności pozostaje nietknięte w przypadku, gdy Zamawiający wystawi czek na kwotę faktury, a jednocześnie otrzyma od firmy Brillux akceptację ceny zakupu.
6.3. Zamawiający ma prawo do dalszej sprzedaży, mieszania i obróbki towarów należących do firmy Brillux w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile nie zwleka on z zapłatą. Firma Brillux ma prawo w każdej chwili wycofać to przyzwolenie. Zamawiający podejmuje się obróbki towaru zastrzeżonego, z czego nie wynikają żadne zobowiązania dla firmy Brillux. W przypadku obróbki, mieszania i powielania towaru zastrzeżonego z innymi produktami, które nie należą do firmy Brillux, firma Brillux otrzymuje udział we współwłasności nowych towarów w relacji kwoty faktury dostarczonych przez firmę Brillux towarów do innych towarów zgodnie z §§ 947, 948 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).
6.4. Jeżeli dostarczone przez firmę Brillux towary zastrzeżone prawem własności, zostaną przez Zamawiającego odsprzedane, wymieszane lub poddane obróbce, Zamawiający już w tym momencie ceduje na firmę Brillux roszczenia wynikające z umowy między nim a jego pracobiorcami. Firma Brillux akceptuję tego rodzaju cesję. Jeżeli Zamawiający odsprzeda towary zastrzeżone prawem własności wraz z innymi towarami bez uprzedniej obróbki lub po obróbce, obowiązuje cesja roszczeń wynikających z odsprzedaży wyłącznie w wysokości wartości towarów zastrzeżonych prawem własności. Zamawiający ma prawo ściągać należności z odsprzedaży towarów do momentu wycofania zgody przez firmę Brillux. Nie jest on jednak uprawniony do rozporządzania tego rodzaju roszczeniami. Zamawiający jest zobowiązany dostarczać firmie Brillux wszystkie wymagane informacje i dokumenty potrzebne do realizacji cesji, w szczególności konieczne do określenia dłużnika przekazanych roszczeń oraz zawiadomić go o cesji na żądanie Brillux. Frima Brillux jest uprawniona do informowania dłużników o cesji w imieniu Zamawiającego.
6.5. Jeżeli wartość zabezpieczeń firmy Brillux przekracza roszczenia firmy Brillux łącznie o 20%, firma Brillux jest zobowiązana do zwolnienia na żądanie Zamawiającego zabezpieczeń według swojego uznania.
6.6. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie poinformować firmę Brillux o zajęciu wierzytelności lub o innego rodzaju ograniczeniu praw firmy Brillux przez osoby trzecie.
6.7. Jeżeli Zamawiający nie dopełni swoich zobowiązań płatniczych lub w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Zamawiającego, Zamawiający po otrzymaniu wezwania ma obowiązek wydać towar objęty prawem własności. Firma Brillux może wymagać wydania towaru na postawie zastrzeżenia prawa własności wyłącznie w przypadku odstąpienia od umowy.

7. Prawa w przypadku braków

W przypadku wad rzeczowych i prawnych udzielamy następującej gwarancji wykluczającej dalsze roszczenia – za wyjątkiem ustępu 8:
Wady fizyczne
7.1. Firma Brillux ma obowiązek zapewnienia bezpłatnej naprawy lub dostawy zastępczej wszystkich towarów i ich części, w których zostaną stwierdzone wady w wyniku zdarzenia mającego miejsce przed przejściem ryzyka. O stwierdzeniu tego rodzaju wad należy niezwłocznie poinformować firmę Brillux w formie pisemnej. Elementy poddane wymianie pozostają własnością firmy Brillux.
7.2. Zamawiający ma obowiązek przyznać wymagany czas i możliwości do realizacji wszystkich napraw i dostaw zastępczych, które firma Brillux uzna za konieczne, w przeciwnym razie firma Brillux jest zwolniona z odpowiedzialności za skutki tego rodzaju zdarzeń. Wyłącznie w pilnych przypadkach, w szczególności w celu zapobiegania nieproporcjonalnie dużym szkodom, o których należy bezzwłocznie poinformować firmę Brillux, Zamawiający ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub z pomocą osób trzecich i zażądać od firmy Brillux zwrotu wymaganych nakładów.
7.3. Zamawiający ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli firma Brillux, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków, nie wykona naprawy ani nie zapewni dostawy zastępczej w wyniku wad fizycznych w ustalonym stosownym terminie. Jeżeli wada jest nieznaczna, Zamawiającemu przysługuje jedynie prawo do obniżki ceny umownej. W innych wypadkach prawo do obniżki ceny umownej jest wykluczone.
7.4. Firma Brillux nie udziela gwarancji w szczególności w następujących przypadkach:
- nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- nieodpowiednie podłoże
- działanie substancji chemicznych lub energii elektrycznej, za które firma Brillux nie ponosi odpowiedzialności
- nieznaczne odchylenia kolorystyczne, które nie przekraczają wartości uznawanych w branży lub które objęte są wymogami wytycznych dot. towarów lub stosownymi normami
- niewykonanie przed przystąpieniem do aplikacji materiału przez Zamawiającego próbki potwierdzającej prawidłowość dostarczonych towarów pod względem rodzaju i koloru
- przyjęte w handlu odchylenia względem koloru, masy i cech charakterystycznych
- przyjęte w handlu lub nieznaczne, niedające się zapobiec, technicznie odchylenia w jakości, kolorze, masie i cechach szczególnych względem ewentualnych szablonów i wzorów
7.5. Jeżeli Zamawiający lub podmiot trzeci dokona poprawek w niefachowy sposób, firma Brillux nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki. To samo dotyczy modyfikacji przedmiotu dostawy bez uprzedniego udzielenia zgody przez firmę Brillux.
7.6. Prawo Zamawiającego do dochodzenia roszczeń od firmy Brillux w wyniku powstałych wydatków w łańcuchu dostaw do użytkownika końcowego obowiązuje jedynie wówczas, gdy Zamawiający nie zawarł ze swoim odbiorcą umowy wykraczającej poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Jeżeli wydatki ulegną zwiększeniu poprzez fakt, że towar został w późniejszym terminie dostarczony w inne miejsce niż siedziba Zamawiającego, firma Brillux nie ma obowiązku ich pokrycia, o ile przemieszczenie nie wynika z wykorzystania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wady prawne
7.7. Jeżeli korzystanie z przedmiotu dostawy doprowadzi do złamania praw własności przemysłowej lub praw autorskich, firma Brillux zapewni Zamawiającemu na własny koszt prawo do dalszego użytkowania towaru lub zmodyfikuje dostarczony towar w taki sposób, aby wykluczyć dalsze łamanie praw własności przemysłowej. Jeżeli nie jest to możliwe przy uwzględnieniu odpowiednich warunków ekonomicznych lub w stosownym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W powyższych warunkach prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również firmie Brillux. Ponadto Zamawiający zostaje zwolniony od niekwestionowanych lub prawomocnych roszczeń stawianych przez właścicieli praw własności przemysłowej.
7.8. Zobowiązania firmy Brillux zawarte w punkcie 7.7 mają charakter ostateczny z zastrzeżeniem punktu 8.3 w przypadku złamania praw własności przemysłowej lub praw autorskich.


8. Odpowiedzialność

8.1. Firma Brillux nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach lub brak dostawy, jeżeli są one spowodowane przez zdarzenia, na które firma Brillux nie ma wpływu i którym nie można zapobiec poprzez zachowanie należytej staranności. Opóźnienia leżące po stronie przedsiębiorstw transportowych nie są postrzegane jako siła wyższa.
8.2. Jeżeli przedmiot dostawy nie może być wykorzystany przez Zamawiającego zgodnie z umową z winy firmy Brillux, w wyniku niedostarczenia lub wadliwego dostarczenia koniecznych propozycji i doradztwa przed lub po zawarciu umowy lub w wyniku złamania innych objętych umową zobowiązań ubocznych (w szczególności instruktażu dotyczącego obsługi i konserwacji przedmiotu dostawy), obowiązują reguły zawarte w punktach 7 i 8.3 z wykluczeniem dalszych roszczeń.
8.3. Za szkody powstałe niebezpośrednio na przedmiocie dostawy firma Brillux odpowiada – niezależnie od podstaw prawnych – wyłącznie w następujących przypadkach
- w przypadku umyślnego działania
- w przypadku nieostrożności organów lub pracowników na stanowiskach kierowniczych w firmie Brillux
- w przypadku zawinionego spowodowania śmierci, obrażeń ciała i uszczerbków na zdrowiu
- w przypadku wad, które firma Brillux przemilczy w podstępny sposób lub zagwarantuje ich nieistnienie
- w przypadku wad przedmiotu dostawy objętych odpowiedzialnością wynikającą z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt w razie szkód osobowych lub rzeczowych w wyniku prywatnego użytkowania produktu
- w przypadku zawinionego złamania istotnych zobowiązań wynikających z umowy firma Brillux ponosi również odpowiedzialność w razie rażącego niedbalstwa pracowników niezajmujących pozycji kierowniczych; w przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność ogranicza się do szkód typowych dla umowy i możliwych do przewidzenia. Inne roszczenia są wykluczone.
- Odpowiedzialność firmy Brillux w przypadku zwykłego niedbalstwa ogranicza się do wartości wadliwej dostawy, tj. firma Brillux oprócz wymiany produktu lub zwrotu ceny produktu zapewnia pokrycie szkody wyłącznie w wysokości ceny zakupu wadliwego produktu.
W przypadku rażącego niedbalstwa firma Brillux zapewnia pokrycie szkód w wysokości dwukrotnej ceny zakupu wadliwego produktu.

9. Przedawnienie

Roszczenia wynikające z wad fizycznych oraz roszczenia odszkodowawcze zgodnie z punktem 7 i 8 ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy. Reguła ta nie obowiązuje w przypadkach, w których ustawowo nakazane są dłuższe terminy dla budowli i przedmiotów do budowli zgodnie z § 438 ust. 1 nr 2 oraz dla prawa do dochodzenia roszczeń regresowych zgodnie z § 479 ust. 1, a także dla wad budowlanych zgodnie z § 634 a ust. 1 nr 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). W razie spowodowania śmierci, obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu, umyślnego lub nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, a także w przypadku przemilczenia wad, obowiązują ustawowe terminy przedawnienia, analogicznie w przypadku roszczeń odszkodowawczych zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

10. Miejsce wykonania umowy, właściwość sądu, prawo właściwe

10.1. Miejscem wykonania umowy jest Münster (Niemcy) lub odpowiedni magazyn dostawy.
10.2. Jeżeli Zamawiający jest podmiotem handlowym, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub odrębnym majątkiem publiczno-prawnym, wyłączną właściwością sądu w razie wszelkiego rodzaju sporów między stronami umowy jest Münster/Westfalia (Niemcy). Firma Brillux zastrzega sobie prawo do zaskarżenia Zamawiającego w sądzie właściwym dla jego siedziby.
10.3. Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.