Przewiń w górę

Ogólne Warunki Handlowe Warunki dostawy i płatności

1. Zakres obowiązywania

1.1. W przypadku braku innego pisemnego uzgodnienia niniejsze Warunki Dostaw i Płatności, mają zastosowanie do umów zawieranych przez  Brillux Polska Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy -  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000533353:, z siedzibą w Warszawie

z kapitałem zakładowym 10.000.000,00 PLN

VAT UE: PL 5252597833
NIP: 525-25-97-833
REGON: 147472050

adres do doręczeń:
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

tel. +48 91 88157-00
faks  +48 91 88157-15

www.brillux.pl
info@brillux.pl

reprezentowaną przez zarząd w składzie:

Peter König, Prezes Zarządu
Robert König, Członek Zarządu
Dr. Christoph Derwing, Członek Zarządu
Michael Thompson, Członek Zarządu

określaną dalej jako „Brillux Polska”, lub „Spółka”.

1.2. Niniejsze Warunki Dostaw i Płatności obowiązują dla wszystkich naszych dostaw i usług wobec kontrahentów, o ile zostały przekazane drugiej stronie przed zawarciem umowy zgodnie z art. Art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

1.3. Niniejsze Warunki Dostaw i Płatności mogą także być udostępniane Klientowi za pośrednictwem adresu elektronicznego  e-mail lub faksu, przed zawarciem umowy w taki sposób, aby Klient mógł niniejsze Warunki Dostaw i Płatności przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Udostępnienie takie jest równoznaczne z doręczeniem wzorca w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

1.4. Niniejsze Warunki Dostaw i Płatności uznaje się za zaakceptowane przez Klienta w momencie złożenia zamówienia. Klient na formularzu zamówienia potwierdza odbiór i zgodę na inkorporację treści niniejszych Warunków Dostaw i Płatności do treści umowy.

1.5. Warunki obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji z Zamawiającym, jeżeli zostały mu one przez nas przekazane, a on je zaakceptował.

1.6. Strony mogą odstąpić od niniejszych  Warunków Dostaw i Płatności w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie porozumienia dodatkowego skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień  Warunków Dostaw i Płatności w  miejsce których stosuje się zapisy nowego porozumienia między stronami. Odmienne warunki handlowe Zamawiającego nie są dla nas wiążące, jeżeli nie zaakceptowaliśmy ich wyraźnie w formie pisemnej. Nie będą one stanowiły treści umowy również w przypadku milczenia lub dokonania przez nas dostawy.

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1 Nasze oferty są wiążące, jeżeli przekazujemy je w formie pisemnej lub dającej się przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (per e-mail, fax, etc.) i bez zastrzeżeń. Państwa zamówienia stają się wiążące co do treści, jeżeli potwierdzimy je pisemnie lub w formie dającej się przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (per e-mail, fax, etc.) lub jeżeli zrealizujemy je poprzez dostawę towaru.

2.2 W przypadku zamówień i dostaw na żądanie będziemy utrzymywać zapasy wyłącznie wówczas, gdy się do tego zobowiążemy. Dostaw towaru na żądanie dokonujemy w stosownych terminach. Jeżeli zamówienie dostawy na żądanie zostało przez nas potwierdzone, podane w nim ilości należy odebrać nie później niż w ciągu roku po zawarciu umowy. W przeciwnym razie możemy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do odbioru towaru w stosownym terminie nie dłuższym jednak niż osiem dni odstąpić od umowy w całości lub w części i żądać zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia za już wykonane świadczenie.

2.3 Rozpowszechniane przez nas i skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób materiały informacyjne i reklamowe, a w szczególności katalogi, prospekty, plany, zdjęcia, rysunki, dane dotyczące wagi i wymiarów oferowanych artykułów, szablony, wykresy, wzory oraz dokumenty o podobnym charakterze, a także wszelkie tego typu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i tym samym nie mają charakteru wiążącego. Są one zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (invitatio ad oferendum) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że w samym dokumencie określone są jako wiążące.

2.4 W przypadku zawarcia przez naszych pracowników handlowych lub przedstawicieli handlowych dodatkowych ustnych, nieformalnych porozumień lub udzielenia zapewnień i przyrzeczeń wykraczających poza zakres niniejszych Warunków Dostaw i Płatności lub umowy pisemnej, wymagają one w każdym przypadku pisemnego potwierdzenia przez spółkę pod rygorem nieważności.

3. Ceny, płatność, kompensacja

3.1 W przypadku braku odmiennych ustaleń ceny obowiązują ex works nasz zakład lub jeden z naszych magazyn z wyłączeniem załadunku, opakowania i rozładunku, z doliczeniem ustawowego podatku obrotowego VAT.

3.2 W przypadku niezawarcia odrębnego porozumienia odnośnie ceny towar jest rozliczany po cenie obowiązującej w dniu dostawy.

3.3 Płatności należy dokonać nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania (doręczenia) naszej faktury.

3.4 W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczamy odsetki  w wysokości każdocześnie obowiązujących w Polsce odsetek ustawowych.

3.5 Świadczenie pieniężne stanowiące zapłatę ceny za towar powinno być uiszczone przelewem na rachunek bankowy:

mBank, Warszawa
IBAN: PL 75 1140 2062 0000 5524 7100 1001, BIC BREX PL PWWA3
Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na naszym rachunku bankowym.

3.6 Jeżeli po zawarciu umowy obniży się wiarygodność płatnicza Zamawiającego, popadnie on w zwłokę z płatnościami lub jeżeli wobec niego będą wszczęte i/lub prowadzone postępowania sądowe o zapłatę weksla lub czeku, wówczas jesteśmy uprawnieni do dokonywania dalszych dostaw wyłącznie za przedpłatą. Jeżeli Zamawiający stanie się niewypłacalny lub jeżeli udzielone nam zabezpieczenie należności znacznie się zdewaluuje na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, wówczas jesteśmy uprawnieni do ogłoszenia natychmiastowej wymagalności wszystkich należności wobec Zamawiającego i żądać ich natychmiastowej płatności. W takim przypadku możemy zwrócić weksle przyjęte na poczet płatności i żądać w zamian płatności gotówkowej lub udzielenia zabezpieczenia w innej formie.

3.7 Wyklucza się potrącenie roszczeń wzajemnych, chyba że są one bezsporne lub zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Prawo do wstrzymania płatności lub kompensacji za pomocą roszczeń wzajemnych przysługuje Zamawiającemu jedynie wówczas, gdy jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

4.    Okresy, terminy, dostawy częściowe, zamówienia szczególne, zwroty towarów
4.1    Okresy i terminy dostaw podane przez Zamawiającego są wiążące wyłącznie wówczas, gdy zostały mu one przez nas zaoferowane lub pisemnie potwierdzone. Dotyczy to również terminów odbioru dostaw towaru na żądanie. Ich dotrzymanie jest warunkiem terminowego spełnienia obowiązków współdziałania Zamawiającego z nami, w przeciwnym razie przedłużają się one odpowiednio.
4.2    O ile do wykonania umowy  musimy zostać sami zaopatrzeni, i pomimo zachowania należytej staranności nie otrzymamy tejże dostawy, nasze terminy przewidziane do wykonania dostawy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. Jeżeli uzgodniono termin odbioru, lub jeżeli jest on przewidziany ustawowo, wówczas obowiązujący jest termin odbioru, ewentualnie zgłoszenie gotowości do odbioru, jeżeli Zamawiający w sposób nieuprawniony odmówi odbioru.

4.3    W razie opóźnienia wysyłki lub odbioru przedmiotu dostawy z  przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zostaną po upływie 30 dni po zgłoszeniu gotowości wysyłki lub odbioru. naliczone mu koszty powstałe w wyniku opóźnienia.
4.4    Jeżeli niedotrzymanie terminu dostawy jest wynikiem działania siły wyższej, strajku lub innych wydarzeń leżących poza naszym obszarem wpływów i niezawinionych przez nas, wówczas termin dostawy wydłuża się odpowiednio. Niezwłocznie poinformujemy Zamawiającego o początku i końcu tego rodzaju okoliczności.
4.5    Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowych terminów, jeżeli nie będziemy mogli ostatecznie spełnić całego świadczenia przed przejściem ryzyka. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli przy zamówieniu nie będzie możliwe wykonanie części dostawy a odmowa dostawy częściowej będzie leżała w jego uzasadnionym interesie. W przeciwnym razie Zamawiający uiści cenę umowną przypadającą na dostawę częściową. Powyższe dotyczy  przypadku obiektywnej niemożliwości. W pozostałych przypadkach obowiązuje pkt 8.3. Jeżeli niemożliwość lub niezdolność wystąpi w trakcie zwłoki z przyjęciem lub jeżeli za niniejsze okoliczności odpowiada wyłącznie lub w przeważającej części Zamawiający, pozostaje on zobowiązany do świadczenia wzajemnego.
4.6    Jeżeli popadniemy w zwłokę i po stronie Zamawiającego wystąpi z tego tytułu szkoda, będzie on wówczas uprawniony do żądania kary umownej. Wynosi ona za każdy pełny tydzień opóźnienia 0,5 %, lecz nie więcej w całości niż 5 % wartości tej części całej dostawy, która ze względu na zwłokę nie może zostać wykorzystana we właściwym czasie lub zgodnie z umową. Jeżeli Zamawiający przyzna nam w razie zwłoki – z uwzględnieniem wyjątków ustawowych – stosowny termin realizacji świadczenia i termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z regulacją ustawową. Dalsze roszczenia z tytułu zwłoki w dostawie mogą być dochodzone wyłącznie zgodnie z pkt 8.3 niniejszych warunków.
4.7    Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, jeżeli dla Zamawiającego są one możliwe do zaakceptowania.
4.8    W przypadku zamówień specjalnych jesteśmy uprawnieni przy dostawie do 10 % odchylenia w ilości towaru in minus lub in plus, chyba że dla Zamawiającego nie jest to możliwe do zaakceptowania.
4.9    W przypadku zwrotu towaru przez Klienta – poza sytuacjami dotyczącymi wad fizycznych towaru - potrąca się 10% od ceny umownej. W zależności od stanu towarów potrącenie może być miarkowane, tzn. wyższe lub niższe. Wyjątek: wady fizyczne (patrz pkt 7. Prawa w przypadku wad).

5.    Przejście ryzyka, odbiór, zwłoka z przyjęciem
5.1    Wysyłka odbywa się na rachunek i ryzyko Zamawiającego EXW nasz zakład lub jeden z naszych magazynów zgodnie z Incoterms 2010. Jeżeli z chwilą naszej gotowości do wysyłki nie otrzymamy żadnych konkretnych wytycznych dotyczących wysyłki, wówczas dokonamy wysyłki według naszego najlepszego uznania, co Zamawiający akceptuje. Wysyłka zostanie ubezpieczona na koszt Zamawiającego. Zamawiający dodatkowo będzie obciążony zgodnie z pkt 3 kosztami transportu, jeżeli transport odbywa się naszym samochodem dostawczym.
5.2    Ryzyko przechodzi na Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem gotowości do wysyłki i przed załadunkiem towaru w naszym zakładzie (EXW nasz magazyn zgodnie z Incoterms 2010), również wówczas, gdy uzgodniono dostawę wolną od opłat przewozowych. Zasada ta obowiązuje także wówczas, gdy dostawa zostanie przesunięta na późniejszy termin na życzenie Zamawiającego. Jeżeli ma nastąpić odbiór towaru, jest on miarodajny dla przejścia ryzyka. Musi on zostać dokonany niezwłocznie w terminie odbioru, ewentualnie po naszym zgłoszeniu gotowości do odbioru. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia towaru ze względu na wystąpienie nieistotnej wady. W razie zwłoki z odbiorem na skutek okoliczności nieleżących po naszej stronie, ryzyko przechodzi na Zamawiającego z dniem zgłoszenia gotowości odbioru.
5.3    Jeżeli wysyłka lub odbiór opóźni się z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas możemy po upływie jednego miesiąca po zgłoszeniu gotowości do wysyłki lub odbioru naliczyć Zamawiającemu opłatę za magazynowanie w wysokości 0,5 % kwoty faktury za każdy rozpoczęty miesiąc, jednakże nie więcej niż 5 % kwoty faktury, chyba że zostaną przez nas wykazane wyższe koszty.

6.    Zastrzeżenie prawa własności
6.1    Nasze dostawy pozostają do zapłaty uzgodnionej ceny naszą własnością.

6.2    Zastrzeżenie prawa własności pozostaje nienaruszone, jeżeli Zamawiający wystawi czek na kwotę faktury i jednocześnie otrzyma od nas akcept na cenę sprzedaży.
6.3    Zamawiający może dokonać zbycia, pomieszania i przetworzenia naszej własności w ramach zwyczajowej działalności, o ile nie popadł on w zwłokę w płatności. Jesteśmy uprawnieni do odwołania niniejszego upoważnienia w każdej chwili. Przetworzenie zastrzeżonego towaru przez Zamawiającego nigdy nie prowadzi do powstania zobowiązań po naszej stronie. Przy przetwarzaniu, mieszaniu lub połączeniu z innymi, nienależącymi do nas towarami, przysługuje nam współudział w nowej rzeczy zgodnie ze stosunkiem wartości rachunkowej dostarczonych przez nas towarów do wartości rachunkowej innych towarów zgodnie z art. 193 Kodeksu cywilnego.
6.4    W przypadku dalszego zbycia, pomieszania lub przetworzenia dostarczonych przez nas towarów wobec których zastrzeżono prawo własności, Zamawiający już teraz wyraża zgodę na cesję swych przyszłych należności z umowy pomiędzy nim a jego odbiorcą na nas, jeżeli niniejsze należności powstaną do momentu zapłaty pełnej ceny sprzedaży towarów wobec których zastrzeżono prawo własności. Cesję niniejszą przyjmujemy. Jeżeli towar wobec których zastrzeżono prawo własności zostanie zbyty przez Klienta wraz z innymi, nienależącymi do nas towarami bez przetworzenia lub po przetworzeniu, cesja należności z dalszego zbycia obejmuje wyłącznie wartość towaru wobec którego zastrzeżono prawo własności. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia należności z dalszego zbycia do naszego odwołania, które może nastąpić w dowolnym momencie. Nie jest on jednak uprawniony do dalszego rozporządzania takimi należnościami. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania nam w ciągu 10 dni wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do dochodzenia scedowanego prawa, w szczególności do wskazania dłużników scedowanej należności i do zawiadomienia ich o cesji na nasze żądanie. Jesteśmy uprawnieni podnieść okoliczność dokonania cesji wobec dłużników w imieniu Zamawiającego.
6.5    Jeżeli wartość ustanowionych na naszą rzecz zabezpieczeń przekroczy łącznie ponad 20 % naszych należności, wówczas jesteśmy zobowiązani na żądanie Kupującego do zwolnienia zabezpieczeń w tej części według naszego wyboru.
6.6    Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie o zastawie lub o innym naruszeniu naszych praw przez osoby trzecie.
6.7    Jeżeli Zamawiający nie wypełni swych zobowiązań płatniczych lub w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego dotyczącego majątku Zamawiającego, Zamawiający powinien wydać nam na wezwanie towar wobec którego zastrzeżono prawo własności.
6.8    W razie odebrania towaru od Klienta, możemy domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie.

7.    Prawa w przypadku wad
Oferujemy towary wolne od wad prawnych oraz wolne od wad fizycznych.

W przypadku wad fizycznych i prawnych z wyłączeniem dalszych roszczeń oraz z zastrzeżeniem ustępu 8 udzielamy rękojmi w następujący sposób:

Wady fizyczne

7.1    Wszystkie te partie towaru, które na skutek okoliczności zaistniałej przed przejściem ryzyka okażą się wadliwe, zostaną przez nas według naszego wyboru nieodpłatnie naprawione lub ponownie dostarczone. O stwierdzeniu takich wad należy poinformować nas niezwłocznie w formie pisemnej. Z uwzględnieniem zasad dotyczących zastrzeżenia prawa własności zgodnie z pkt 6 wymienione partie towaru staną się naszą własnością.
7.2    Zamawiający powinien dać nam niezbędny czas i możliwość na wykonanie wszystkich poprawek lub dostaw zastępczych, które wydadzą nam się niezbędne, w przeciwnym razie będziemy zwolnieni z odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu skutki. Jedynie w nagłych przypadkach, w szczególności w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym szkodom, o czym należy nas niezwłocznie pisemnie poinformować, Zamawiający ma prawo do usunięcia wad samodzielnie lub przez osoby trzecie i żądania od nas zwrotu poniesionych nakładów koniecznych.
7.3    Zamawiający w ramach przepisów ustawowych ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli my – z uwzględnieniem wyjątków ustawowych – nie wykorzystamy wyznaczonego nam stosownego terminu na wykonanie poprawek lub na dostawę zastępczą z powodu wady fizycznej. W przypadku wystąpienia jedynie nieznacznej wady Zamawiającemu przysługuje jedynie prawo do obniżenia ceny umownej. Poza tym prawo do obniżenia ceny jest wykluczone.
7.4    Nie przejmujemy odpowiedzialności w szczególności w następujących przypadkach:
-    nieodpowiedniego lub nieprawidłowego zastosowania naszych produktów;
-    nieodpowiedniego podłoża;
-    oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, jeżeli nie zostały one spowodowane przez nas;
-    niewielkich odchyleń kolorystycznych, nieprzekraczających różnic wartości ogólnie przyjętych w branży lub mieszczących się w granicach wymogów dyrektyw towarowych lub norm;
-    niepobrania przez Zamawiającego próbek przed zastosowaniem materiałów w celu ustalenia zgodności dostarczonych materiałów pod względem rodzaju i kolorystyki;
-    typowych odchyleń dostawy w zakresie barwy, ciężaru i właściwości;
-    typowych lub niewielkich, technicznie niemożliwe do uniknięcia odchyleń w zakresie jakości, barwy, ciężaru i właściwości dostawy od ewentualnych próbek i wzorów.
7.5    Nie odpowiadamy za skutki dokonania niefachowych poprawek przez Zamawiającego lub osobę trzecią. Powyższe dotyczy również zmian przedmiotu dostawy dokonanych bez naszej uprzedniej zgody.
7.6    Roszczenia regresowe Zamawiającego wobec nas z tytułu powstałych kosztów w łańcuchu dostaw do ostatecznego odbiorcy istnieją wyłącznie wówczas, gdy Zamawiający nie zawarł ze swym odbiorcą porozumień wykraczających poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Jeżeli koszty zwiększają się na skutek późniejszego dokonania dostawy do innego miejsca niż siedziba Zamawiającego, nie jesteśmy zobowiązani do ich zwrotu, chyba że transport do tego miejsca ten odpowiada użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Wady prawne

7.7    Jeżeli użytkowanie przedmiotu dostawy prowadzi do naruszenia praw ochrony własności przemysłowej lub praw autorskich, wówczas na nasz koszt pozyskamy zasadniczo dla Zamawiającego prawo do dalszego użytkowania lub zmodyfikujemy dostawę w sposób możliwy dla niego do przyjęcia, tak aby naruszenie praw ochronnych nie miało już miejsca. Jeżeli powyższe nie będzie możliwe na warunkach możliwych do zaakceptowania pod względem ekonomicznym lub w stosownym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Powyższe przesłanki uprawniają również nas do odstąpienia od umowy. Ponadto Zamawiający zostanie przez nas zwolniony z bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń danego beneficjenta praw ochronnych.
7.8    W przypadku naruszenia prawa ochrony własności przemysłowej lub prawa autorskiego Pkt 7.7 reguluje nasze obowiązki w sposób wyczerpujący, z zastrzeżeniem ustępu 8.3.

8.    Odpowiedzialność
8.1    Nie odpowiadamy za opóźnienia lub brak dostaw, jeżeli są one wywołane przyczynami niezależnymi od nas, którym nie można było zapobiec z zachowaniem należytej staranności (vis maior). Opóźnienia spowodowane przez spedytora nie uznaje się za działanie siły wyższej.
8.2    Jeżeli przedmiot dostawy nie może być użytkowany przez Zamawiającego zgodnie z umową z naszej winy na skutek zaniechania lub błędnego wykonania przed lub po zawarciu umowy niezbędnego doradztwa lub poprzez naruszenie innych umownych zobowiązań dodatkowych – w szczególności niedostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu dostawy – wówczas obowiązują odpowiednio regulacje z ustępów 7 i 8.3 z wykluczeniem dalszych roszczeń Zamawiającego.
8.3    Za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, odpowiadamy – bez względu na przyczynę prawną – wyłącznie w następujących przypadkach:

-    działanie umyślne;
-    rażące niedbalstwo naszych organów lub kadry kierowniczej;
-    zawinione uszkodzenie życia, ciała, zdrowia;
-    wady, które podstępnie przemilczeliśmy lub których brak gwarantowaliśmy;
-    wady przedmiotu dostawy, jeżeli istnieje odpowiedzialność na podstawie przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt w razie szkód osobowych lub materialnych;
-    w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych odpowiadamy również za rażące niedbalstwo
pracowników niebędących na stanowiskach kierowniczych oraz za lekkie niedbalstwo, w tym ostatnim przypadku jedynie za szkody typowe, możliwe do przewidzenia w rozsądny sposób; dalsze roszczenia są wykluczone.
Nasza odpowiedzialność w przypadku zwykłego niedbalstwa ogranicza się do wartości wadliwej dostawy, tzn. nasze odszkodowanie obejmuje oprócz wymiany produktu lub zwrotu ceny sprzedaży dalszą szkodę jedynie do wysokości ceny sprzedaży wadliwego produktu
W przypadku rażącego niedbalstwa rekompensujemy szkodę do wysokości podwójnej wysokości ceny sprzedaży wadliwego produktu.
Niniejsza regulacja w sprawie ograniczenia odpowiedzialności obowiązuje za wyjątkiem odpowiedzialności na podstawie przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt (vide art 4491 i nast. Kodeksu cywilnego).
8.4    O ile nie umówiono inaczej nie udzielamy gwarancji jakości w rozumieniu przepisów art. 577 i nast. polskiego Kodeksu cywilnego. Towary dostarczane są zgodnie z opisami towaru. Opis towaru może być traktowany jako dokument gwarancyjny zgodnie z obowiązującym prawem jedynie w takim zakresie, w jakim jest on jednoznacznie określony jako taki.

9.    Wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad fizycznych
Odpowiadamy za roszczenia z tytułu wad fizycznych zgodnie z ustępem 7, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w ciągu dwunastu miesięcy od odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego.

10.    Miejsce świadczenia, właściwość sądu, obowiązujące prawo
10.1    Miejscem spełnienia świadczenia z tytułu dostawy jest nasza siedziba lub dany magazyn, z którego dokonywana jest dostawa
10.2    Sądem właściwym dla wszystkich sporów pomiędzy stronami jest wyłącznie sąd powszechny w Warszawie, jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą. Możemy jednak również wytoczyć powództwo Zamawiającemu według naszego wyboru przed sądem ogólnie właściwym dla niego.
10.3    Do stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy w uzupełnieniu do niniejszych Warunków Dostaw i Płatności stosuje się prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny.

 

styczeń 2023