Przewiń w górę

Ochrona danych Dane osobowe to informacje poufne

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o sposobie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych (zwanych w dalszej części krótko "danymi") w ramach naszej oferty online, powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych prezentacji naszej oferty w Internecie, np. na naszych profilach w mediach społecznościowych (określanych w dalszej części łącznie terminem "oferta online"). W odniesieniu do zastosowanej terminologii, np. "danych osobowych" lub ich "przetwarzania" odsyłamy do definicji w art. 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Stan na: 01.01.2023

Administrator

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
NIEMCY

P.h.G. Brillux GmbH, siedziba Münster, Sąd Rejonowy AG Münster HR B 4272
zarząd Peter König, Robert König, Dr. Christoph Derwing, Michael Thompson 


tel. +49 251 7188-0
faks +49 251 7188-439
e-mail: info@brillux.de

Inspektor Ochrony Danych

Adres mailowy: datenschutz@brillux.de

Kategorie przetwarzanych danych
 • Dane dotyczące stanów
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące treści
 • Dane dotyczące korzystania
 • Metadane/dane komunikacyjne

 

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 1 RODO)

Z zasady nie są przetwarzane żadne szczególne kategorie danych, chyba że użytkownik przekaże je do przetwarzania, np. podając je w formularzach internetowych.

Kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych
 • Klient / interesant / dostawca
 • Odwiedzający i korzystający z oferty online

W dalszej części Polityki osoby, których dotyczy przetwarzanie, będą określane łącznie również mianem "użytkownikó".

Cel przetwarzania
 • Udostępnienie oferty online, jej treści i funkcji
 • Świadczenie umownych usług, prowadzenie serwisów i realizacja obsługi klienta
 • Rejestracja do wydarzeń informacyjnych i szkoleniowych
 • Udział w akcjach i przetargach
 • Rekrutacja online
 • Odpowiedź na zapytania kontaktowe i komunikacja z użytkownikami
 • Marketing, reklama i badania rynku

   

1. Obowiązujące podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy Państwu informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. Jeżeli nie podano podstawy prawnej bezpośrednio w Polityce Prywatności, obowiązuje następująca zasada: Podstawę prawną uzyskania zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO, podstawę prawną przetwarzania do celów realizacji naszych usług i prowadzenia umownych działań oraz odpowiedzi na zapytania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawę prawną przetwarzania do celów realizacji naszych obowiązków prawnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, podstawę prawną przetwarzania do celów realizacji uzasadnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 

2. Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej Polityki Prywatności. Politykę Prywatności modyfikujemy, jeżeli wymagają tego zmiany prowadzonego przez nas przetwarzania danych. Poinformujemy Państwa, jeżeli w wyniku takich zmian konieczna będzie współpraca z Państwa strony (np. zgoda) lub przekazanie indywidualnej informacji.
 

3. Środki bezpieczeństwa

 1. Zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku; do tych środków zaliczają się w szczególności: zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, ale również dotyczącego je dostępu, wprowadzania, przekazywania, zapewnienia dostępu i odłączenia. Ponadto przygotowaliśmy procedury gwarantujące realizację praw osób, których dotyczy przetwarzanie, usunięcie danych i reagowanie na zagrożenie danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania wzgl. wyboru sprzętu, oprogramowania oraz procedur, zgodnie z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (art. 25 RODO).
 2. Do środków bezpieczeństwa zalicza się w szczególności zaszyfrowany transfer danych pomiędzy Państwa wyszukiwarką a naszym serwerem.
   

4. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i osobami trzecimi

 1. Jeżeli w ramach realizowanego przez nas przetwarzania danych ujawniamy je innym osobom lub firmom (podmiotom przetwarzającym i osobom trzecim), przekazujemy je im lub w inny sposób zapewniamy im dostęp do tych danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie ustawowego pozwolenia (np. jeżeli przekazanie danych takim osobom trzecim, jak dostawcy usług płatniczych, konieczne jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO do realizacji umowy), jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, wynika to z obowiązku ustawowego lub odbywa się to w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku powołania pełnomocników, wynajęcia usługodawców hostingu internetowego itp.).
 2. Jeżeli zlecimy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. "Umowy powierzenia przetwarzania", odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.
   

5. Przekazanie do krajów spoza Unii

Przetwarzania przez nas danych w kraju spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) lub ich przetwarzanie w ramach korzystania z usług osób trzecich lub ujawnienie wzgl. przekazanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w celu realizacji naszych (przed)umownych obowiązków, na podstawie Państwa zgody, obowiązku prawnego lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń ustawowych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju spoza Unii wyłącznie przy spełnieniu wymogów specjalnych art. 44 i nast. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, jak oficjalnie uznane potwierdzenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi ochrony w UE (np. dla USA w postaci "Privacy Shield") lub przestrzegania oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tak zwane "standardowe klauzule umowne").
 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz innych informacji, jak również kopii danych zgodnie z art. 15 RODO.
 2. Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego uzupełnienia lub sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe.
 3. Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych wzgl. alternatywnie zgodnie z art. 18 do żądania ograniczenia przetwarzania tych danych.
 4. Mają Państwo prawo zgodnie z art. 20 RODO żądać otrzymania udostępnionych nam danych osobowych Państwa dotyczących oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.
 5. Ponadto zgodnie z art. 77 RODO są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
   

7. Prawo do wycofania zgody

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.
 

8. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w przyszłości dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw może odnosić się w szczególności do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.
 

9. Cookies i prawo do sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego

Wykorzystujemy tymczasowe i stałe pliki cookie, tzn. małe pliki, które są zapisywane na urządzeniach użytkownika (wyjaśnienie terminu i funkcji – zobacz ostatni rozdział niniejszej Polityki Prywatności). Pliki cookie służą z jednej strony zapewnieniu bezpieczeństwa lub są niezbędne do realizacji naszej oferty online (np. do prezentacji strony) lub zapisania preferencji użytkownika przy potwierdzeniu baneru cookie. My i nasi partnerzy technologiczni wykorzystujemy pliki cookie do pomiaru zasięgu i do celów marketingowych, o czym użytkownicy są informowani w Polityce Prywatności. Generalny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie stosowanych do celów marketingu internetowego można zgłosić w przypadku wielu usług, w tym przede wszystkim śledzenia za pośrednictwem amerykańskiej strony aboutads.info/choices/ lub ze strony UE youronlinechoices.com/. Ponadto można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez wyłączenie ich w ustawienia przeglądarki. Proszę jednak pamiętać, że wówczas może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej oferty online.
 

10. Usuwanie danych

 1. Przetwarzane przez nas dane są usuwane zgodnie z art. 17 i 18 RODO lub ograniczeniu ulega ich przetwarzanie. O ile nie podano tego wyraźnie w Polityce Prywatności, przechowywane przez nas dane będą usuwane, jeżeli nie będą już niezbędne do celów, do których zostały zebrane i nie wyklucza tego żaden ustawowy obowiązek przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych, ustawowo dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dostęp do nich nie będzie możliwy i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które muszą być przechowywane zgodnie z wymogami prawa handlowego lub podatkowego.
 2. Zgodnie z wymogami ustawowymi zastosowanie ma 6-letni okres przechowywania zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego Kodeksu Handlowego [niem. skr. HGB] (księgi handlowe, inwentaryzacje, bilanse otwarcia, sprawozdania roczne, listy handlowe, dowody księgowe itp.) oraz 10-letni okres przechowywania zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej Ordynacji Podatkowej [AO] (księgi, zapisy, sprawozdania z działalności, dowody księgowe, listy handlowe i biznesowe, dokumenty istotne do celów opodatkowania itp.).
   

11. Strefa prywatna "Mój Brillux", sklep internetowy i sklep z materiałami reklamowymi

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia konta w chronionej strefie "Mój Brillux", za pośrednictwem którego zarejestrowani klienci biznesowi mogą zamawiać zwłaszcza produkty i indywidualnie zaprojektowane materiały reklamowe oraz mieć wgląd w zamówienia z ostatnich dwunastu miesięcy i pobierać kopie swoich faktur. Dodatkowo za pomocą konta Mój Brillux użytkownik uzyskuje dostęp do Świata Nauki Brillux. W ramach Świata Nauki, w związku z zapisywaniem postępów w nauce w szkoleniach internetowych, gromadzone są dane dotyczące aktywności w serwisie, a także historia szkoleń. Ponadto istnieje możliwość zapisania zdjęcia profilowego. W procesie rejestracji użytkownicy zostaną poinformowani o wszystkich niezbędnych danych. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Dane użytkownika są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO. W przypadku rezygnacji przez użytkownika z konta zostaną usunięte jego dane odnoszące się do konta, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy ich przechowywanie jest niezbędne zgodnie z wymogami prawa handlowego lub podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. To użytkownicy mają obowiązek zabezpieczenia swoich danych w przypadku wypowiedzenia przed zakończeniem umowy. Mamy prawo do bezpowrotnego usunięcia wszelkich danych użytkownika, zgromadzonych w czasie trwania umowy.
 2. W celu realizacji zindywidualizowanych materiałów reklamowych dane do druku, przygotowane w edytorze materiałów reklamowych zostaną przekazane wraz z ewent. zawartymi w nich informacjami (np. nazwa firmy, adres, dane kontaktowe, firmowe logo) do celów wydruku i wysyłki wybranej przez nas drukarni. Ze wszystkimi drukarniami zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. W ramach rejestracji i ponownego zalogowania się oraz korzystania z usług online zapisujemy adres IP i czas danego działania użytkownika. Zapis odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów z ochroną przed nadużyciem lub innymi niepowołanym wykorzystaniem. Dane te nie są zasadniczo przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w ramach dochodzenia naszych roszczeń lub jest to wymagane na podstawie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   

12. Wydarzenia

W ramach wydarzeń organizowanych przez firmę Brillux GmbH & Co. KG oraz spółki zależne wykonywane są zdjęcia i/lub filmy wideo. W pojedynczych przypadkach na zdjęciach i filmach wideo można rozpoznać osoby odwiedzające dane wydarzenie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Firma Brillux GmbH & Co. KG i spółki zależne realizują przy tym swoje interesy związane z publikacją zdjęć i filmów wideo z wydarzeń w celach marketingowych w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych (m.in. Facebook i Instagram).

O ile korzystają one przy tym z usług firm przetwarzających dane, zadbano o to, aby również w tym przypadku przestrzegane były obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa wizerunku na zdjęciach i/lub w filmach, prosimy poinformować nas o tym przy wejściu na wydarzenie.

Jako osoba, której to dotyczy, mają Państwo prawo do uzyskania informacji, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia ich przetwarzania. W celu uzyskania szczegółowych informacji można uzyskać u koordynatora ds. ochrony danych osobowych pod adresem datenschutz@brillux.de.

Prosimy pamiętać, że w przypadku wszystkich publikacji internetowych istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się zdjęć i filmów wideo bez naszego udziału, co może skutkować brakiem możliwości ich usunięcia. Nie da się również zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu zdjęć i filmów wideo przez użytkowników trzecich i wyszukiwarki internetowe. Dodatkowo prosimy uwzględnić, że nie jest możliwe usunięcie zdjęć zamieszczonych w już wyprodukowanych materiałach drukowanych.

13. Nawiązania kontaktu

 1. Podczas nawiązywania kontaktu (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila) przetwarzane są dane użytkownika podane do celów opracowania zapytania kontaktowego i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 2. Usuwamy zapytania, kiedy nie są one już potrzebne. Zapytania klientów posiadających konto klienta przechowujemy niekiedy trwale, a w odniesieniu do ich usunięcia odsyłamy do informacji na temat konta klienta. W przypadku ustawowego obowiązku archiwizacji usunięcie ma miejsce po upływie okresu obowiązkowego przechowywania (zgodnie z prawem handlowym po 6 latach, zgodnie z prawem podatkowym po 10 latach).
   

14. Gromadzenie danych dostępowych i plików logów

 1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO gromadzimy dane na temat każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się niniejszy serwis (tak zwane pliki logów serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę wywołanej strony, plik, datę i godzinę wywołania, przesłaną ilość danych, zgłoszenie skutecznego wywołania, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, adres URL wcześniej odwiedzanej strony, adres IP oraz providera wysyłającego zapytanie.
 2. Ze względów bezpieczeństwa (np. do celów wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) informacje plików logów są przechowane przez okres maksymalnie siedmiu dni, a następnie usuwane. Dane, których dłuższe przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, nie będą usuwane aż do ostatecznego wyjaśnienia danego przypadku.
   

15. Profile internetowe w mediach społecznościowych

 1. Posiadamy profile internetowe na portalach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z aktywnymi w tych miejscach klientami, interesantami i użytkownikami i aby móc informować tam o naszych usługach. W momencie wyświetlenia danego portalu i platformy mają zastosowanie warunki handlowe i wytyczne dotyczące przetwarzania danych danego usługodawcy.
 2. O ile nie podano inaczej w naszej Polityce Prywatności, przetwarzamy dane użytkowników, jeżeli komunikują się oni z nami w ramach portali i platform społecznościowych, np. publikują posty na naszych profilach internetowych lub wysyłają do nas wiadomości.
   

16. Pliki cookie i pomiar zasięgu

 1. Pliki cookie to informacje, które są przesyłane przez nasz serwer internetowy lub serwery osób trzecich do wyszukiwarki internetowej użytkownika i tam zapisywane do ich późniejszego wywołania. W przypadku plików cookie może chodzić o małe pliki lub inne formy zapisu informacji.
 2. Wykorzystujemy "pliki cookie sesji" zapisywane jedynie na czas trwania wizyty na naszej stronie/naszym profilu (np. w celu zapisania statusu Państwa loginu lub zawartości koszyka, co umożliwia tym samym w ogóle korzystanie z naszej oferty online). Plik cookie sesji zawiera przypadkowo wygenerowany, jednoznaczny numer identyfikacyjny, tak zwane ID sesji. Ponadto zawiera on dane na temat pochodzenia i okresu przechowywania. Ten typ plików cookie nie może zapisywać żadnych innych danych. Pliki cookie sesji są usuwane, kiedy skończą Państwo korzystać z naszej oferty online i np. wylogują się lub zamkną przeglądarkę.
 3. Użytkownicy są informowani o wykorzystaniu plików cookie do anonimowego pomiaru zasięgu w naszej Polityce Prywatności.
 4. Jeżeli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich komputerze, powinni wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wykluczenie plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej oferty online.
 5. Mogą Państwo sprzeciwić się zastosowaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych przez stronę dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej (optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo przez amerykańską stronę internetową (aboutads.info/choices) lub stronę europejską (youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
   
 
 
 
 

17. Google Analytics

 1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z usługi analizy stron internetowych Google Analytics firmy Google Inc. ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
 2. Google posiada certyfikat umowy Privacy Shield i w związku z tym gwarantuje, że europejskie przepisy dotyczące ochrony danych będą przestrzegane.
 3. Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do tworzenia raportów na temat działań w ramach oferty online i do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z oferty online oraz z korzystaniem z Internetu. Z przetwarzanych danych mogą być tworzone anonimowe profile użytkowników.
 4. Google Analytics używamy tylko z włączoną funkcją anonimowości IP. Oznacza to, że Google skraca adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.
 5. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez nich z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 6. Dalsze informacje na temat korzystania z danych przez Google, możliwości ustawień i zastrzeżeń można znaleźć na stronach internetowych Google: google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Korzystanie z danych przez Google podczas Państwa korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów"), policies.google.com/technologies/ads ("Korzystanie z danych do celów reklamowych"), adssettings.google.com/authenticated ("Zarządzanie informacjami, których Google używa do wyświetlania reklam").

18. Newsletter

 1. Poniżej chcielibyśmy poinformować użytkowników o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o prawie sprzeciwu. Subskrybując nasz newsletter, użytkownik zgadza się na jego otrzymywanie i opisane procedury.
 2. Treść newslettera: newslettery, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "newsletterami") będziemy wysyłać wyłącznie za zgodą odbiorców lub za zgodą wynikającą z przepisów ustawowych. Jeżeli w czasie rejestracji do newslettera jego treści są konkretnie określone, stanowią miarodajną podstawę zgody użytkownika. Ponadto newslettery zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie.
 3. Double-opt-in i protokołowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. postępowaniu Double-opt-in. Oznacza to, że po rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą obcych adresów e-mail. Rejestracja do newslettera jest protokołowana, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie loginu, czasu potwierdzenia jak również adresu IP. Protokołowane są również zmiany Państwa danych zapisane u dostawcy newslettera.
 4. Dostawca newslettera: Wysyłka newslettera odbywa się za pośrednictwem firmy CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, zwanego w dalszej części "dostawcą newslettera". Postanowienia w sprawie ochrony danych osobowych dostawcy newslettera mogą Państwo znaleźć tutaj: cleverreach.com/de/datenschutz/.
 5. Ponadto dostawca newslettera może zgodnie z własnymi informacjami korzystać z tych danych w anonimowej postaci, tzn. bez ich przypisania do konkretnego użytkownika – do optymalizacji lub ulepszenia własnego serwisu, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych, w celu określenia, z jakiego kraju pochodzą odbiorcy. Dostawca newslettera nie korzysta z danych odbiorców newslettera w celu nawiązania z nimi bezpośredniego kontaktu lub ich przekazania osobom trzecim.
 6. Dane do rejestracji: aby subskrybować newsletter, wystarczy wpisać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie swojego imienia, aby umożliwić namosobiste zwracanie się do Państwa w newsletterze.
 7. Pomiar skuteczności: Newslettery zawierają tak zwane "web beacons", tzn. pliki o rozmiarze piksela, które są wywoływane podczas otwierania newslettera z serwera dostawcy newslettera. W ramach tego wywołania gromadzone są głównie takie informacje techniczne, jak informacje na temat przeglądarki i Państwa systemu oraz adres IP i godzina wywołania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej optymalizacji serwisu na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich nawyków w zakresie czytania na podstawie ich miejscowości wywołania (identyfikowanych za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Do gromadzonych danych statystycznych zalicza się również stwierdzenie, czy newsletter został otwarty, kiedy został otwarty i na jakie linki kliknięto. Istnieje wprawdzie możliwość technicznego przyporządkowania tych informacji poszczególnym odbiorcom newslettera, jednakże ani my, ani dostawcy newslettera nie dążą do obserwowania poszczególnych użytkowników. Ocena tych danych służy raczej identyfikacji nawyków użytkowników w zakresie czytania i dostosowaniu naszych treści do nich lub przesyłaniu różnych treści w odpowiedzi na zainteresowania naszych użytkowników.
 8. Przesyłanie newslettera i pomiar skuteczności odbywają się na podstawie zgody odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji [niem. skr. UWG] wzgl. na podstawie zgody ustawowej zgodnie z § 7 ust. 3 UWG.
 9. Protokołowanie rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i ma za zadanie potwierdzenie zgody na otrzymywanie newslettera.
 10. Wypowiedzenie/odwołanie: Użytkownik może w każdej chwili złożyć wypowiedzenie otrzymywania naszego newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do rezygnacji z newslettera. W przypadku, gdy użytkownicy subskrybowali tylko newsletter i zrezygnowali z jego otrzymywania, ich dane osobowe zostaną usunięte.
   

19. Integracja usług i treści stron trzecich

 1. W ramach naszej oferty internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wprowadzamy treści i oferty serwisowe stron trzecich w celu integracji ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie "treściami"). Zakłada to zawsze, że dostawcy zewnętrzni tych treści otrzymują adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do ich przeglądarki. Do wyświetlenia tych treści adres IP jest niezbędny. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać tylko z takich treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tzw. tagi pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Tagi pikselowe pozwalają analizować takie informacje jak ruch odwiedzających na stronach danej witryny. Informacje anonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i zawierać między innymi informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne dane na temat korzystania z naszej oferty online. Mogą być również powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.   
 2. Poniższa lista zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych, a w niektórych przypadkach wspomnianej już tutaj możliwości sprzeciwu (tzw. "opt-out"):